Rodo

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku (Dz. Urz. UE L nr 119), informujemy że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PGWN - Monika Pępek z siedzibą przy ul. Legionów 83, 43-502 Czechowice-Dziedzice. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi osobowymi proszę kontaktować się mailowo pod adresem: biuro@pgwn.pl
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przedstawienia oferty na złożone przez Państwa zapytanie a następnie w celu zawarcia i realizacji usług świadczonych przez Administratora zgodnie z zawartą umową na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., oraz w celu realizacji ewentualnych reklamacji oraz realizacji obowiązków rozliczeniowych i gwarancyjnych, w tym wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności przepisów z zakresu rachunkowości i prawa podatkowego stosownie do art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. a także w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na ewentualnym ustaleniu lub dochodzeniu roszczeń lub obrony przed roszczeniami art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
Administrator przewiduje przekazanie Pani/Pana danych osobowych podmiotom które świadczą usługi na rzecz Administratora związane z wykonaniem umowy tj. usługi konsultingowe, usługi prawnicze, informatyczne, doradztwo techniczne. Przekazywanie powyższym podmiotom danych osobowych dokonywane jest wyłącznie w celach określonych w pkt 2 niniejszej klauzuli. W pozostałym zakresie Administrator nie zamierza nikomu przekazywać Pani/Pana danych osobowych poza przypadkami gdy obowiązek ich udostepnienia wynika z obowiązujących przepisów prawa,
Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez następujący okres:
dane osobowe związane z zawarciem umowy będą przetwarzane przez czas realizacji umowy. Ponadto okres przetwarzania ulegnie przedłużeniu o okres przedawnienia potencjalnych roszczeń jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami,
dane osobowe związane z przedstawioną ofertą (w przypadku gdy nie dojdzie do zawarcia umowy) będą przetwarzane przez okres związania Administratora złożoną ofertą,
Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do swoich danych osobowych, do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych osobowych, przy czym możliwość (zakres i sytuacje) skorzystania z wymienionych praw uzależniona jest od spełnienia przesłanek określonych w przepisach prawa oraz podstawy prawnej i celu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem przedstawienia oferty, zawarcia umowy i realizacji usług. Niepodanie Pani/Pana danych osobowych może skutkować niemożnością przedstawienia oferty czy realizacji umowy,
Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu.